Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2013 Uzman Erbaş Alım İlanı(16 Ocak 2013)

meryem60 kullanıcısının resmi
16 Ocak, 2013 - 15:51 -- meryem60

UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

Hava Kuvvetleri Komutanlığına; Piyade, İstihkâm (inşaat makineleri operatörü) ve Ulaştırma (ağır vasıta sürücüsü) sınıflarında uzman çavuş olmak üzere, uzman erbaş temini yapılacaktır.

1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:

Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan, terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanların, müteakip maddelerdeki nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru tarihi itibariyle, 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar),

c. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (15 Ocak 2010 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 21 Ekim 2013 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmayanlar ile tecilli olan adayların başvuruları reddedilecektir.),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

ğ. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

ı. İstihkâm ve Ulaştırma sınıflarında istihdam edilecekler için; B, C, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

i. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak,

j. Askerî hastanelerden “........... Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

k. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

2. Adayların Başvuru Esasları:

a. Askerlik hizmeti devam eden genel ve özel nitelikleri taşıdığı tespit edilen adaylar dilekçe ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine, askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

Askerlik hizmeti devam eden adayların dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Askerlik hizmeti sona eren adayların dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. Halen askerlik hizmetini yapmakta olan adayların durumu, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

(1) Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(2) Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(3) Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

(4) Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

ç. Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

(1) Nitelik Belgesi (kapalı ve mühürlü zarf içerisinde) tanzim edecek,

Nitelik belgesi örneği için tıklayınız.

(2) Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

(3) Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.

d. Seçim aşamaları 07 Mayıs – 10 Mayıs 2013 tarihleri arasındadır. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan 07 Mayıs 2013 tarihinden önce terhis olacak adayların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

e. Başvurusu kabul edilen adaylara, 29 Mart 2013 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden yazılı sınava çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından adaya hatırlatılacaktır.

f. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaya, ayrıca tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adaya aittir.

g. Son başvuru tarihi 17 Mart 2013 Pazar günü saat 24:00’dır.

3. Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, 29 Mart 2013 Cuma günü, www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

b. Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları 14 Nisan 2013 Pazar günü yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.), Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülür. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(2) Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinde 25’er sorudan oluşur. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülür. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(3) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavları ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilmekte olup; yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylar, yazılı sınavlardan sonra birliklerine döneceklerdir.

ç. Sonuçlar ve başarılı olanların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı, 25 Nisan 2013 Perşembe günü, www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

4. Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaktır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

(3) En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak (Boy ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.),

Boy-Kilo Tablosu

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
168 73 54 190 94 69
169 74 54 191 95 70
170 75 55 192 96 70
171 76 56 193 97 71
172 77 56 194 98 72
173 78 57 195 99 72
174 79 58 196 100 73
175 80 58 197 101 74
176 81 59 198 102 75
177 81 60 199 103 75
178 82 60 200 104 76
179 83 61 201 105 77
180 84 62 202 106 78
181 85 62 203 107 78
182 86 63 204 108 79
183 87 64 205 109 80
184 88 64 206 110 81
185 89 65 207 111 81
186 90 66 208 112 82
187 91 66 209 114 83
188 92 67 210 115 84
189 93 68

(4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(5) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

(7) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya aile bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaklardır. Test; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen adaylar elenir.

Puanlama tablosu için tıklayınız.

c. Mesleki Uygulama Sınavı:

(1) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar, Mesleki Uygulama Sınavına tabi tutulacaklardır. Mesleki Uygulama Sınavı; branşla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılacaktır.

(2) Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden, İlgili Sınıf/Okul Komutanlığının belirleyeceği konularda ve puanlama cetveli esaslarına göre yapılır.

ç. Karar Mülakatı:

Uzman erbaş adaylarının, davranış ve düşünceleri hakkında arzu edilen, testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerin öğrenilmesi ve yazılı olarak değerlendirilmesi amacıyla, mülakat teknikleri eğitimi veya kursu görmüş personelden oluşan bir komisyon marifetiyle yüz yüze yapılan görüşmedir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

Askerlik hizmeti sona eren adaylardan, Karar Mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar “........... Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastane veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilir. Alınan sağlık raporu sonuçlarının tarafımıza nasıl bildirileceği ile ilgili hususlar, seçim aşamalarında kurulan hastane sevk biriminde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

e. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

(1) Hastane muayenesi sonucunda, ‘’........... sınıfında uzman erbaş olur’’ kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puan sıralamasına göre, ihtisas bazında belirlenen asıl ve yedek aday isim listeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip, eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

İrtibat İçin;

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı : 0 232 25 16 00 / 4193 Faks : 0 232 25 92 78

0 232 251 79 29

Uzman Erbaş Temin Kısmı : 0 232 251 16 00 / 4187

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır

Yeni yorum ekle