Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(12 Ocak 2013)

meryem60 kullanıcısının resmi
14 Ocak, 2013 - 16:00 -- meryem60

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B)fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06,06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28 06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Calıştjnlmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

Hemşire Özel 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak -En az iki (2) yıl Hastane deneyimi olmak.
Hemşire Döner Sermaye 4 -Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Lisans Bölümü Mezunu Olmak
Hemşire Döner Sermaye 4 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
Hemşire Özel 3 -Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Lisans Bölümü Mezunu Olmak
Ebe Özel 3 -Sağlık Yüksekokultannın Ebelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak
Anestesi Teknikeri Özel 1 -Anestezi, Anestezi Teknikeriiği Önlisans Mezunu Olmak.
Anestesi Teknikeri Özel 1 -Anestezi, Anestezi Teknikeriiği Önlisans Mezunu Olmak. $
Sağlık Memuru Döner Sermaye 8 -Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak
Fizyoterapist Döner Sermaye 2 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fiyzoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu
Fizyoterapist Döner Sermaye 1 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fiyzoterapi Önlisans Mezunu Olmak
Büro Personeli Özel 1 -Lise Mezunu •Bütçe Uygulama Tebliği (BUT), Sağlık Uygulama Tebliği- (SUT) Fatura İnceleme ve Esasları ile Medula Eğitim Sertifikasına Sahip CHmak
BİRİMİ: DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Büro Personeli özel 1 -Lise Mezunu -Diş Hekimi ve Diş Hastalarına Hizmet Sertifikasına Sahip olmak

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere: affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış ols^bıle bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle: Askerlikle ilgisi bulunmamak Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53, maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f 2012 yılı KPSS (B), sınavı sonuç belgesine sahip olmak g) Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir,

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaaıtaı kabul edilmeyecektir

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARI:

1)2012 KPSS (B), sınavı puanına göre sıralama yapılacaktır Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adavlar www.wu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır

2) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gun içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre İçerisinde göreve bağlamayanlar haklarını kaybederler

IV-İSTENEN BELGELER:

1 - Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2- 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz, sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir)

4- Başvurulan pozisyon için aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmekledir.

5- Askerlikle İlişiğinin olmadığına dair belge.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

NOT:

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerme getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. 3) Sonuçlar Üniversitemiz Web Sitesinde yayımlanacak olup, ayrıca tebliğ mahiyetindedir

ADRES : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / Zeve Kampüsü-VAN TEL : 0432 486 54 22

Yeni yorum ekle