Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Taşova İhale İlanı

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
15 Temmuz, 2013 - 15:11 -- erbaaliyiz

T.C.

TAŞOVA KAYMAKAMLIĞI

TAŞOVA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 Taşova-Yaylasaray ve Çakırsu Köyleri İçme Suyu Depo Onarım İnşaatı Yapım İşi

 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin
a) Adı: Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi: Hükümet Konağı Kat:2 TAŞOVA
c) Telefon ve faks numarası: 0–358–3121040
d) Elektronik posta adresi (varsa): tasovaozelidare@hotmail.com
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı: Taşova-Yaylasaray ve Çakırsu Köyleri İçme Suyu Depo Onarım İnşaatı Yapım İşi İhalesi
b) Yapılacağı yer: Taşova– Yaylasaray ve Çakırsu Köyleri  
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 ( Doksantakvim günüdür.
3- İhalenin
a) Adı: Taşova- Yaylasaray ve Çakırsu Köyleri İçme Suyu Depo Onarım İnşaatı Yapım İşi İhalesi
b)Yapılacağı yer: Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati: 19.07.2013 Cuma günü Saat:10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4-1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4-1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a-      Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b-     Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4-1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4-1.4-28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesi (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar ile  12 inci maddesi kapsamında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4-1.5-İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4-1.6-Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4-1.7- Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı Makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) Nakit Teminatlar Birliğin T.C.Ziraat Bankasında bulunan 13386260–5001 nolu hesabına yatırılacaktır.)

4-1.8- Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-1.9- İsteklinin ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortaklığı beyannamesi,

4-2-   Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4-2.1- İş deneyim belgeleri

      a- İsteklinin, son on beş yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştiği veya %50 oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen         bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi.

     b-Bu ihalede benzer olarak,  İçme suyu Arıtma işleri, Kanalizasyon işleri, Yağmurlama Sulama işleri ve Sulama Tesisi inşaatları kabul edilecektir. Ve ihale konusu veya işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimarlıktır.        

5- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

  Teknik Personel Taahhüdü: Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Proje Yöneticisi

İnş. Müh. Jeoloji Müh. veya Mimar

En az 5 yıl deneyimli

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

            a-   İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50.00.-TL( Elli Türk Lirası) karşılığı [aynı adresten/ Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden] satın alınabilir.

            b- İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil Doküman bedelini Taşova T.C Ziraat Bankasında Bulunan 13386260-5001 no’lu hesaba yatırmak zorundadır.

8- İhale Başvuru dosyası ihale günü; 10/00.’e kadar Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Personeline teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9- İstekliler tekliflerini Birim fiyat üzerinden vereceklerdir, Birim Fiyat Teklifleri kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmadığı takdirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekaleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir. İhale sonucu, ihale uhdesinde kalan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11-  İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle yerinde çalışamaz. Ancak; işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile idarece belirlenen kısımlar için alt yüklenici çalıştırılabilir.

12.Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

15. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Haddi layık teklif verilmediği takdirde ihale ileri bir tarihe ertelenecektir.

Engin UYSAL

Kaymakam

Birlik Başkanı

Haber: http://www.tasova.gov.tr/newsdetail.php?id=3477

Benzer İçerik: 

Erbaa Belediyesi İhale İlanı

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
26 Ocak, 2013 - 01:25 -- erbaaliyiz

Parke Taşı ve Bordür Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2013/7257
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 87 60500 ERBAA/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3567151191 - 3567151147

Ayrıca bakınız

15.07.2013 - 15:11