Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği 25.000- litre motorin açık ihalesi

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
7 Ağustos, 2012 - 02:33 -- erbaaliyiz

Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca "Köy yollarımızda yol çalışmalarında kullanılmak üzere 25.000- Litre  MOTORİN Açık İhalesi için tıklayınız.

T.C.
ERBAA KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
 Köy yollarımızda yol çalışmalarında kullanılmak üzere 25.000- Litre  MOTORİN Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır
 
İhale Kayıt No:2012/14
1. Birliğin
  a ) Adı  : Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği  
  b ) Adresi  :  İlçe Özel İdare Müdürlüğü ERBAA/TOKAT
  c ) Telefon - Faks Numarası : 0 356 715 11 70 - 0 356 715 66 00 
  d ) Elektronik Posta Adresi : turgay.kaya1@icisleri.gov.tr
 
 2. İhale konusu işin  
  a) Adı   : Motorin (Mazot) alım işi
  b) Niteliği   :  Akaryakıt
  c)Türü   : Mal alımı
  d)Miktarı  : 25.000- Litre
 
 3. İhale konusu işin 
  a) Teslim Yeri   :  Erbaa İlçesi Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi   
   b) Teslim Tarihi (Süresi)  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde teslim edilecektir.
 
4. İhalenin 
  a)Yapılacağı Yer : Erbaa Kaymakamlığı Toplantı Salonu - ERBAA / TOKAT 
  b)Tarihi - Saati  : 13 Ağustos  2012 Pazartesi günü Saat : 14:30’da
 
  c) İhale Şekli  : Açık İhale Usulü
  d) Son Teklif Alma tarih ve Saati : 13 Ağustos  2012 Pazartesi günü Saat : 14:30’da
  e) İhale Dokümanının Alınacağı Yer ve Bedeli : Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı İhale dosyası bedeli 100.00-TL olup, Birlik Saymanlığına veya Birliğin Erbaa Ziraat Bankasındaki 12422215-5002 numaralı hesabına 100.00-TL yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dokümanı verilecektir.
  f) İhale İlanının Görüleceği Yer: Birlik Müdürlüğü
 
5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler: 
 5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
 5.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 
5.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5.1.3. Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.
5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü
5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5.1.4. Şekli ve içeriği İdarece belirlenen teklif mektubu.
5.1.5. İsteklinin teklif ettiği bedelin %3’ünden az olmamak şartı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat.
5.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim beyannamesi ile oluşan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 5.1.2 - 5.1.3 - 5.1.6‘ da yar alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.1.7.  28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
5.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.2.1. İş deneyim belgeleri:
İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli belge/bilgi:
5.2.1.1.T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş ve geçerlilik süresini yitirmemiş bayilik lisansı,
5.2.1.2.T.C. Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş ve geçerlilik süresini yitirmemiş en az 1 araca ait taşıma yetki belgesi 
5.2.1.3. TSE ve TÜPRAŞ standartlarına uygun olarak teslim edeceklerine dair taahhütname vermek
5.3. İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı, teklif mektubu geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu.
5.4. İhaleye Katılamayacak olanlar:
5.4.1.4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
5.4.2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
5.4.3. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları Anonim şirketler hariç)
5.4.4.Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
5.5.İhale dışı bırakılma durumları.
5.5.1.İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan.
5.5.2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.
5.5.3.Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olan.
5.5.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
5.5.5.İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.
5.5.6. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen.
5.5.7.İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
5.5.8. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve /veya sahte belge verdiği tespit edilen.
5.5.9. 5.4. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler (T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler) katılabilecektir.
 
7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 13 Ağustos  2012 Pazartesi günü Saat : 14:30’a kadar Erbaa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine teslim edilecektir. 
 
8. İstekliler tekliflerini, her bir litre miktarı ile toplam miktar için teklif ettikleri bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, ihaleyi alan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 30 gün olacaktır.(Teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 
 
10. İhale uhdesinde kalan yükümlü % 6 kesin teminat verecektir.
 
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
 
12. İşin süresi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 takvim günü olup, teslimatın zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün için sözleşme bedelinin  % 0,5 ’ i (bindebeşi) kadar ceza kesilir.
Ödemesi yüklenicinin mal tesliminden sonra tek seferde yapılacaktır.
 
13. Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
 
14. Malın teslimi yapılıncaya kadar doğabilecek hasar ve risklerden ve çıkabilecek kazalardan doğrudan doğruya yüklenici sorumludur.
 
15.Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi yarım bırakması durumunda kesin teminatı gelir kaydedilecek ve sözleşme fesh edilecek ve teslim etmiş olduğu akaryakıt için de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 
16. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
17. İstekliler tekliflerini, litre için teklif birim fiyatlar üzerinden ve toplam tutar için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle litre için teklif edilen birim fiyatların alınacak miktar ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Teklifler tüm iş için verilmelidir, kısmi teklif verilemez.
 
18. Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.  
 
19. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
20. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.
 
21. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.