Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa Sanayi Sitesi Dükkan Satışları

Oluştur: 01/31/2023 22:21

Erbaa Belediyesi'nin sanayi sitesinde yeni hastane yolu üzerinde yapacağı dükkanlar ile ilgili ihale ilanı yayınlandı.

110 m2 dükkanlar için KDV dahil 1 milyon 980 bin TL'lik muhammen bedel belirlendi.

 

İhale Tarihi ve Saati 22 Şubat 2023, 14:00
İlgili Birim / Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlanmadı
Son Müracaat Tarihi 22 Şubat 2023, 14:00

T.C.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1-      İHALE USULÜ

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif ihale usulü ile satışları yapılacaktır.

2-      MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE DOSYA BEDELİ MİKTARLARI

İli

İlçesi

Mahalle

İmar Durumu

Ada

Parsel

Blok

 

No

Toplam İnşaat Alanı (m2)

Muhammen Bedel(TL) KDV dahil

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Bedeli (TL)

Tokat

Erbaa

Kurtuluş

Ticarethane

820

3

C

 

 

1

110,78

1.980.000,00-TL

BirmilyondokuzyüzseksenbinTL

59.500,00-TL ellidokuzbinbeşyüzTL

500,00  beşyüz TL

Tokat

Erbaa

Kurtuluş

Ticarethane

820

3

C

 

 

2

110,78

1.980.000,00-TL

BirmilyondokuzyüzseksenbinTL

59.500,00-TL ellidokuzbinbeşyüzTL

500,00  beşyüz TL

Tokat

Erbaa

Kurtuluş

Ticarethane

820

3

D

 

 

1

110,78

1.980.000,00-TL

BirmilyondokuzyüzseksenbinTL

59.500,00-TL ellidokuzbinbeşyüzTL

500,00  beşyüz TL

Tokat

Erbaa

Kurtuluş

Ticarethane

820

3

D

 

 

2

110,78

1.980.000,00-TL

BirmilyondokuzyüzseksenbinTL

59.500,00-TL ellidokuzbinbeşyüzTL

500,00  beşyüz TL

Tokat

Erbaa

Kurtuluş

Ticarethane

820

3

E

 

 

2

110,78

1.980.000,00-TL

BirmilyondokuzyüzseksenbinTL

59.500,00-TL ellidokuzbinbeşyüzTL

500,00  beşyüz TL

3-      İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH

İhale, 22/02/2023 Çarşamba günü saat 14:00’da Blok numarasına göre 15 dakika arayla Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4-      İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfında sunulması zorunludur.

1) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti,

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi,

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesinden alınmış belge,

e)  İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal satış şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

h) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

ı) Adli sicil kayıt belgesi

 

2)Tüzelkişiler için:

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi,

f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesi’nden alınmış belge,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

ı) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal satış şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

i) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

 

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

 

5-      İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İhale konusu şartname, ilan metnimizin 2. Maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

 

Tel      :0 356 715 11 91-0356 715 1019 (Dahili 154 )

Adres:Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 Erbaa/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel:Destek Hizmetleri Müdür V. Hakan ÇAM

 

NOT:İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...