Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı - Memur Alımı

Son Başvuru Tarihi: 
04.02.2013

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,
- 74 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
- İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen bölümlere ayrılan kontenjanın 10 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava
çağrılacaktır.
Sıra No Bölüm Kontenjan KPSS Puan Türü
1 İktisat 9 KPSSP 22
2 İşletme 9 KPSSP 23
3 Maliye 5 KPSSP 24
4 Hukuk 5 KPSSP 103
5 Kamu Yönetimi 7 KPSSP 30
6 Uluslararası İlişkiler 3 KPSSP 33
7 İstatistik 8 KPSSP 25
8 Ekonometri 3 KPSSP 34
9 Endüstri Mühendisliği 5 KPSSP 7
10 Bilgisayar Mühendisliği 5 KPSSP 7
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 5 KPSSP 7
12 Elektronik Mühendisliği 5 KPSSP 7
13 Yazılım Mühendisliği 5 KPSSP 7
Toplam 74
2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlan taşımak,
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim
bölümlerinden mezun olmak, (Adaylann, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmalan halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatlan sırasında kurumsal internet
sitesinden ulaşacaktan iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)
c) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlannın birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
ç) Yazılı sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS'den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya KPSS'nin yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %70'ine doğru cevap vermiş olmak,
d) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (02.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
e) Erkek adaylann askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
3 - Sınav konulan:
a) İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için sorular mezun olduklan bölüme ilişkin alan bilgisinden
oluşacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları için ise sorular ortak olacaktır.

b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35'tir.
4 - Değerlendirme yöntemi:
Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başanlı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması
gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başanlı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başan sırasını oluşturur.
5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:
Sınav başvurulan 27 Ocak - 04 Şubat 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (wAvw.gtb.gov.tr) yapılacaktır.
6 - Sınav giriş belgeleri:
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 25-28 Şubat - 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı'ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.
7 - Sınav tarihi ve yeri:
Yazılı sınav 02 Mart 2013 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adaylann sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yanm saat önce sınava girecekleri yerde
hazır bulunmalan ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.
8 - Diğer Hususlar:
Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykın yaptıkları tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıklan kurumlara bildirilir.

Detay: http://www.iskur.gov.tr//DesktopModules/DNNCorp/DocumentLibrary/Componen...