Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

İlksan Personel Alım İlanı(30 Ocak 2013)

Son Başvuru Tarihi: 
08.02.2013

İLKSAN PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlümüze aşağıda belirlenen şartlarda 8 (Sekiz) büro personeli, 1 Basın Halkla İlişkiler Personeli ve 1 Bilgi İşlem Koordinatörü alınacaktır.

A - BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

1) Alınacak personelde aranacak Genel Şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,

c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 29 yaşından büyük olmamak ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.

2) Büro Personeli için aranan şartlar;

a) İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 2011 veya 2012 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P9, P26, P28, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

c) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

3) Basın Halkla İlişkiler Personeli için aranan şartlar;

a) Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü veya Görsel İletişim Tasarım Bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 2011 veya 2012 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

4) Bilgi İşlem Koordinatörü için aranan şartlar;

a) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

c) İyi derecede bilgisayar kullanmak ve çalışma alanına ilişkin programlara hakim olmak,

ç) En az iki işletim sisteminin uygulamasını ve en az iki programlama dilini bilmek,

B - BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

d) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f) İş tecrübesi varsa belgeleyen evrak,

C - BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 08.02.2013 günü saat 17:00'ye kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe - MAMAK / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya İadeli-Taahhütlü olarak posta ile başvurmaları gerekmektedir.

b) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

ç) Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D - DİĞER HUSUSLAR

a) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E - YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylar ilan edilecektir.

b) Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

c) Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

İlan olunur.

istalepformu.jpg

AÇIKLAMALAR

1. Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3. Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5. İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

6. İş Talep Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

d) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f) İş tecrübeniz varsa belgeleyen evrak